CALENDARI

Conegui les dates per pagar els seus impostos

El Govern Nacional va expedir el calendari amb els venciments per declarar i pagar els impostos nacionals.

A continuació mostrem les dates límit per estar al dia tributàriament.


Període Tributari Gener 2022


 • Dijous, 20 de gen de 2022

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Desembre 2021: 430
 • Resum anual 2021: 480

IMPOSTOS ESPECIALS I MEDIOAMBIENTALS

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Octubre 2021. Grans empreses: 561,562, 563
 • Desembre 2021: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2021: 521, 522, 547
 • Quart trimestre 2021. Activitats V1 y F1: 553 (establiments autoritzats per la comptabilitat en suport paper)
 • Quart trimestre 2021. Sol.licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

 • Desembre 2021. Grans empreses: 560
 • Quart trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIOAMBIENTALS

 • Any 2021. Autoliquidació: 584
 • Any 2021. Autoliquidació anual: 585
 • Tercer quatrimestre 2021.Autoliquidació: 587

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Quart trimestre 2021: 595
 • Any 2021. Declaració anual d’operacions: 596

IVA

 • Comunicació d’incorporacions en el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col•lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Quart Trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216


 • Dilluns, 31 de gen de 2022

DECLARACIONS INFORMATIVES

 • DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS DE VIVENDES AMB FINS TURÍSTICS
  • Quart trimestre 2021: 179
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES
  • Quart trimestre 2021: 235
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES PELS SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ
  • Resum anual 2021: 165
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’IMPOSICIONS, DISPOSICIÓ DE FONS I DEL COBRAMENT DE QUALSEVOL DOCUMEN
  • Any 2021: 171
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES.
  • Declaració anual 2021: 181
 • DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES
  • Declaració anual 2021: 182
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES
  • Any 2021: 184
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIÓ D’ ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COLECTIVA
  • Declaració anual 2021: 187
 • OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS
  • Declaració anual d’operacions amb Lletres del Tresor 2021: 192
  • Declaració anual d’operacions amb actius financers 2021: 198
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS
  • Declaració anual 2021: 233
 • PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVIAMENT SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA
  • Declaració anual 2021: 345
 • IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

  • Quart trimestre 2021: 490

  IVA

  • Desembre 2021. Autoliquidació: 303
  • Desembre 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
  • Desembre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349
  • Desembre 2021. Grup d’entitats , model agregat: 353
  • Desembre 2021. Finestra única – Règim d’importació: 369
  • Desembre 2021 (o any 2021). Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Quart trimestre 2021. Autoliquidació: 303
  • Quart trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Quart trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349
  • Quart trimestre 2021. Finestra unica– Règims Exterior i de la Unió: 369
  • Quart trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
  • Resum anual 2021: 390
  • Sol•licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
  • Regularització de les proporcions de tributació dels periodes de liquidació anteriors al inici de la realització habitual de entregues de béns o prestacions de servei:318
  • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ganadería i pesca: 341
  • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per a 2022 i els propers, si es va iniciar l’activitat en el últim trimestre de 2021: 036/037
  • Sol.licitud d’ aplicació del porcentatge provisional de deducció diferent al fixat com definitiu a l’any precedent: sense model.
  • La renúncia o revocació de regímens simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per 2022 y successius: 036/037 (Amb caràcter excepcional el plaç finalitzarà el 31 de gener de 2022).

  RENDA
  Pagaments fraccionats Renda

  • Quart trimestre 2021:
   • Estimació directa: 130
   • Estimació objetiva: 131

  Excepcionalment, el plaç per a la renúncia o la revocació del règim d’estimació objetiva (models 036/037) finalitza el 31 de gener de 2022.

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col•lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Resum anual 2021: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270


Període Tributari Febrer 2022


 • Dilluns, 21 de feb de 2022

DECLARACIONS INFORMATIVES SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRICOLES, RAMADERES O FORESTALS

 • Declaració anual 2021: 346

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Gener 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS I MEDIOAMBIENTALS

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • Novembre 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Gener 2022: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2021. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
  IMPOST ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT
 • Gener 2022. Grans empreses: 560
  IMPOSTOS MEDIOAMBIENTALS
 • Quart trimestre 2021. Pagament fraccionat: 583

IVA

 • Gener 2021. Declaració recapitulativade operaciones intracomunitarias: 349

IVA

 • Gener 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349

NUMERO DE IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Quart trimestre 2021. Declaració trimestral de comptes i operacions on els titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • Declaració anual 2021. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col•lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Gener 2022. Grans empreses: 111, 115,117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

DECLARACIONS INFORMATIVES

 • Gener 2022. Grans empreses: 111, 115,117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 • Dilluns, 28 de feb de 2022

DECLARACIONS INFORMATIVES

  DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA
 • Any 2021: 159
  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS MITJANÇANT TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT
 • Any 2021: 170

IVA

 • Gener 2022. Autoliquidació: 303
 • Gener 2022. Grup d’entitas, model individual: 322
 • Gener 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Gener 2022. Finestra única – Règim d’importació: 369
 • Gener 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • Entitats on l’exercici coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a la opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de la base imponible del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
 • Si el periode impositiu no coincideix amb l’any natural, la opció/renúncia a la opció s’exerceix en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici del exercici i el final del plaç per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest plaç es inferior a dos mesos.

Període Tributari Març 2022


 • Dilluns, 21 de mar de 2022

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Febrer 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS I MEDIOAMBIENTALS

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Desembre 2021. Grans empreses: 561,562, 563
 • Febrer 2022: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions per als destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

 • Febrer 2022. Grans empreses: 560

IVA

 • Febrer 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col•lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Febrer 2022. Grans empreses: 111,115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Dimecres, 30 de mar de 2022

IMPOSTOS ESPECIALES I MEDIOAMBIENTALS

 • Any 2021. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte invernader: 586

IVA

 • Febrer 2022. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Febrer 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2022. Grupo d’entitats, model agregat: 353
 • Febrer 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Dijous, 31 de mar de 2022

DECLARACIONS INFORMATIVES

  DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES
 • Any 2021: 189
  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUITS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL.LECTIVA ESPANYOLA, AIXÍ COM DELS QUE LA ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS
 • Any 2021: 294
  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL.LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL.LECTIVA ESPANYOLES
 • Any 2021: 295
  DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS EN EL ESTRANGER
 • Any 2021: 720

IMPOSTOS ESPECIALS I MEDIOAMBIENTALS

  IMPOST SOBRE HIDROCARBURS
 • Any 2021. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2021. Relació anual de quilòmetres realitzats

IVA

 • Febrer 2022. Finestra Unica – Règim d’importació: 369

Període Tributari Abril 2022


 • Dimecres, 6 de abr de 2022

RENDA I PATRIMONI

 • Presentació per Internet de les declaracions de Renda 2021 i Patrimoni 2021
 • Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins el 27 de juny

 • Dimecres, 20 de abr de 2022

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Març 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS I MEDIOAMBIENTALS

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • Gener 2022. Grans empreses: 561, 562,563
 • Març 2022: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2022: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2022. Activitats V1 y F1: 553 (establiments autoritzats per la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2022. Sol.licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
  IMPOST ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT
 • Març 2022. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 560
 • Año 2021. Autoliquidació anual: 560
  IMPOSTOS MEDIOAMBIENTALS
 • Primer trimestre 2022. Pagament fraccionat:585
 • Any 2021. Autoliquidació anual: 589
  IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ
 • Primer trimestre 2022: 595

IVA

 • Març 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349
 • Primer trimestre 2022. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2022. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349
 • Primer trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol.licitud de devolució Recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règimen especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

RENDA
Pagaments fraccionats Renda

  Primer trimestre 2022:
 • Estimació directe: 130
 • Estimació objetiva: 131

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col•lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2022. Grans empreses: 111, 115,117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2022: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
  Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents
 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

Període Tributari Maig 2022


 • Dilluns, 2 de maig de 2022

IVA

 • Març 2022. Autoliquidació: 303
 • Març 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Març 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Març 2022. Finestra unica – Règim d’importació: 369
 • Març 2022. Finestra única – Règims exterior i de la unió: 369

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Primer trimestre 2022. Comptes i operacions on els titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIONS INFORMATIVES
DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS DE VIVENDES AMB FINS TURÍSTICS

 • Primer trimestre 2022: 179
  DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES
 • Primer trimestre 2022: 235

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 • Primer trimestre 2022: 490

 • Divendres, 20 de maig de 2022
 • IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

  • Abril 2022: 430

  IMPOST ESPECIAL I MEDIOAMBIENTALS

  IMPOST ESPECIAL DE FABRICACIÓ

  • Febrer 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
  • Abril 2022: 548, 566, 581
  • Primer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
  • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

  IMPOST ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

  • Abril 2022. Grans empreses: 560

  IMPOSTOS MEDIOAMBIENTALS

  • Primer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 583
  • Primer quatrimestre 2022. Autoliquidació: 587

  IVA

  • Abril 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349

  RENDA I SOCIETATS
  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col•lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Abril 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 • Dilluns, 30 de maig de 2022

IVA

 • Abril 2022. Autoliquidació: 303
 • Abril 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Abril 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353

 • Dimarts, 31 de maig de 2022

DECLARACIONS INFORMATIVES

  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L’ÀMBIT DE LA ASSISTÈNCIA MÚTUA
 • Any 2021: 289
  DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES ESTADOUNIDENQUES
 • Any 2021: 290

IVA

 • Abril 2022. Finestra única – Règim d’importació: 369

Període Tributari Juny 2022


 • Dilluns, 20 de juny de 2022

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Maig 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS I MEDIOAMBIENTALS

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • Març 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Maig 2022: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
  IMPOST ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT
 • Maig 2022. Grans empreses: 560
  IMPOSTOS MEDIOAMBIENTALS
 • Pagament fraccionat 2022: 584

IVA

 • Maig 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349

RENDA I SOCIETATS

  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col•lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
 • Maig 2022. Grans empreses: 111, 115,117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 • Dilluns, 27 de juny de 2022

RENDA I PATRIMONI

  Fins el 27 de juny:
 • Declaració anual Renda i Patrimoni 2021 amb resultat a ingresar amb domiciliació en compte: D-100, D-714
 • Dijous, 30 de juny de 2022

DECLARACIONS INFORMATIVES

  DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARC DE REF DE CANARIAS Y ALTRES AJUDES D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’ IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES O DEL IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE UN ESTABLIMENT PERMANENT
 • Any 2021: 282

IVA

 • Maig 2022: Autoliquidació: 303
 • Maig 2022: Grup d’entitats, model individual: 322
 • Maig 2022: Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Maig 2022. Finestra única – Règim d’importació: 369
 • Maig 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

RENDA I PATRIMONI

  Fins el 30 de juny:
 • Declaració anual Renda i Patrimoni 2021 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer plaç: D-100, D-714
 • Règim especial de tributació per l’Impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats 2021: 151

Període Tributari Juliol 2022


 • Dimecres, 20 de jul de 2022

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Juny 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS I MEDIOAMBIENTALS

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Abril 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2022: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2022: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2022. Activitats V1 y F1: 553 (establiments autoritzats per portar la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2022. Sol.licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

 • Juny 2022. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2022. Excepte grans empreses: 560

IMPOST MEDIOAMBIENTALS

 • Segon trimestre 2022. Pagament fraccionat: 585

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Segon trimestre 2022: 595

IVA

 • Juny 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349
 • Segon trimestre 2022. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2022. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349
 • Segon trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol.licitud de devolució Recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el Règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

RENDA
Pagaments fraccionats Renda

  Segon trimestre 2022:
 • Estimació directa: 130
 • Estimació objetiva: 131

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col•lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2022. Grans empreses: 111, 115,117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2022: 111, 115, 117,123, 124, 126, 128, 136, 210,216

 • Dilluns, 25 de jul de 2022

DECLARACIONS INFORMATIVES
DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUDES REBUDES EN EL MARC DE REF DE CANARIAS Y ALTRES AJUDES D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’ IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES O DEL IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITAS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES EN EL ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

 • Any 2021. Entitats que el seu periode impositiu coincideixi amb l’any natura: 282
 • Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització del període impositiu.

SOCIETATS

  IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOSTOS SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES EN EL ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)
 • Declaració anual 2021. Entitats que el seu período impositiu coincideixi amb l’any natural: 200, 206 y 220
 • Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització del període impositiu.
  DECLARACIÓ DE PRESTACIÓ PATRIMONIAL PER CONVERSIÓ D’ACTIUS PER IMPOST DIFERIT EN CRÈDIT EXIGIBLE DAVANT L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA.
 • Any 2021. Entitats que el seu periode impositiu coincideixi amb l’any natural: 221
 • Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització del període impositiu.

Període Tributari Agost 2022


 • Dilluns, 1 de ago de 2022

DECLARACIONS INFORMATIVES

  DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS DE VIVENDES AMB FINS TURÍSTICS
 • Segon trimestre 2022: 179
  DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES
 • Segon trimestre 2022: 235

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 • Segon trimestre 2022: 420

IMPOST SOBRE DEPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT

 • Autoliquidació 2021: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2022: 410

IVA

 • Juny 2022: Autoliquidació: 303
 • Juny 2022: Grup d’entitats. model individual: 322
 • Juny 2022: Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juny 2022. Finestra única – Règim d’importació: 369
 • Juny 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2022. Finestra única – Règims exterior i de la unió: 369

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Segon trimestre 2022. Comptes i operacions on els titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Període Tributari Setembre 2022


 • Dimarts, 20 de sept de 2022

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Juliol i agost 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS I MEDIOAMBIENTALS

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • Juny 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Agost 2022: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510
  IMPOST ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT
 • Agost 2022. Grans empreses: 560
  IMPOSTOS MEDIOAMBIENTALS
 • Segon trimestre 2022. Pagament fraccionat: 583
 • Segon quatrimestre 2022. Autoliquidació: 587

IVA

 • Juliol i agost 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col•lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Agost 2022. Grans empreses: 111, 115,117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Divendres, 30 de sept de 2022

IVA

 • Any 2021. Sol.licitud de devolució de l’ IVA suportat: 360, 361
 • Agost 2022. Autoliquidació: 303
 • Agost 2022. Grupo d’entitats, model individual: 322
 • Agost 2022. Grupo d’entitats, model agregado: 353
 • Agost 2022. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
 • Agost 2022. Ventanilla única – Régimen de importación: 369

Període Tributari Octubre 2022


 • Dijous, 20 d’oct de 2022

IMPOSTOS SOBRE LAS PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Setembre 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS I MEDIOAMBIENTALS

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • Juliol 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2022: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2022: 521, 522, 547
 • Activitats V1 y F1: 553 (establiments autoritzats per portar la comptabilitat en suport paper)
 • Tercer trimestre 2022. Sol.licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

 • Setembre 2022. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIOAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 585
 • Pagament fraccionat 2022: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Tercer trimestre 2022: 595

IVA

 • Setembre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349
 • Tercer trimestre 2022. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2022. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349
 • Tercer trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol.licitud de devolució recàrrec d’equivalència y subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

RENDA
Pagaments fraccionats Renda

  Tercer trimestre 2022:
 • Estimació directa: 130
 • Estimació objetiva: 131

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col•lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • setembre 2022. Grans empreses: 111,115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2022: 111, 115, 117,123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
 • Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents
   Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222
 • Dilluns, 31 de d’oct de 2022

COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 • Sol.licitud d’inclusió per a l’any 2023: CCT La renúncia s’haurà de formular en el model de “sol.licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en materia tributària”

DECLARACIONS INFORMATIVES

  DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS DE VIVENDES AMB FINS TURÍSTICS
 • Tercer trimestre 2022: 179
  DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES
 • Tercer trimestre 2022: 235

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 • Tercer trimestre 2022: 490

IVA

 • Setembre 2022. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2022. Grupo de entidades, modelo: 322
 • Setembre 2022. Grup d’entitats, model agregat: 35
 • Setembre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Setembre 2022. Finestra única – Règim d’importació: 369
 • Tercer trimestre 2022. Finestra única – Règims exterior i de la unió:369

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Tercer trimestre 2022. Comptes i operacions on els titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Període Tributari Novembre 2022


 • Dilluns, 7 de nov de 2022

RENDA

  Fins el 7 de novembre:
 • Ingrés del segon plaç de la declaració anual de 2021, si es va fraccionar el pagament: 102

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Octubre 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS I MEDIOAMBIENTALS

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • Agost 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2022. 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

 • Octubre 2022. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIOAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 583
 • Dilluns, 21 de nov de 2022

IVA

 • Octubre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349

RENDA I SOCIETATS
• Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col•lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2022. Grans empreses: 111,115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Dimecres, 30 de nov de 2022

DECLARACIONS INFORMATIVES

  DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES I D’OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS COM PARADISOS FISCALS
 • Any 2021: Entitats que el seu període impositiu coincideixi amb l’any natural: 232
 • Resta d’entitats: al mes següent dels deu mesos posteriors a la finalització del període impositiu.

IMPOSTOS ESPECIALS I MEDIOAMBIENTALS

  IMPOSTOS MEDIOAMBIENTALS
 • Any 2021. Autoliquidació: 583
 • Any 2022: Autoliquidació anual per cessament d’activitat: 588

IVA

 • Octubre 2022. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Octubre 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Octubre 2022. Ventanilla única – Régimen de importación: 369
 • Octubre 2022. Finestra única – Règim d’importació: 380
 • Sol.licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol.licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per 2022: sense model
 • SII: Opció o renúncia per la portança electrònica dels libres registre: 036
 • SII. Comunicació de l’opció/renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

Període Tributari Desembre 2022


 • Dimarts, 20 de des de 2022

IMPOST SOBRE LAS PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Novembre 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS I MEDIOAMBIENTALS

  IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
 • Setembre 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Novembre 2022: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICITAT

 • Novembre 2022

IVA

 • Novembre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitaries: 349

RENDA I SOCIETATS
• Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col•lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2022. Grans empreses: 111,115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents
   Exercici en curso:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222
 • Divendres, 30 de des de 2022

IVA

 • Novembre 2022. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Novembre 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Novembre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380