EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ, ERTE (CANAL NEGOCIS)

DEFINICIÓ

Després d'haver finalitzat el 31 de març de 2022, els Ertes aprovats pel Govern al seu Reial decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declarava l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial decret llei 32/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la transformació del mercat de treball, es modifica la normativa sobre els ERTES.


Mitjançant aquesta nova normativa s'estableixen nous criteris que fan més senzills els procediments perquè les empreses puguin fer un ERTE.


Pel que fa a l'ERTE PER FORÇA MAJOR, es regula a l'art. 45 i 47 de l’Estatut dels treballadors i permet a l’empresari prendre mesures temporals de reducció de la jornada de treball o de suspensió del contracte.


Evidentment la FORÇA MAJOR, es deu a un fet extern a l'empresa, sense que intervingui la voluntat de l'empresari, i caldrà un procediment davant l'autoritat laboral.


Com a exemples de FORÇA MAJOR temporal, cal destacar:


  • L'Incendi que impedeixi la recol•locació dels treballadors.
  • La nevada de gran intensitat que impedeixi l’accés dels treballadors.
  • Les pluges intenses.
  • La Vaga.

PROCEDIMENT

S'inicia el procediment d'ERTE PER FORÇA MAJOR, mitjançant sol•licitud de l'empresa a l'autoritat laboral competent, juntament amb els documents probatoris que acreditin la presentació i comunicant-se als representants dels treballadors.


L'autoritat laboral s'adreça posteriorment a la Inspecció de Treball i Seguretat Social perquè emet un informe sobre les causes de Força Major.


Amb posterioritat l'autoritat laboral dictarà resolució per la qual acordi l'existència de la FORÇA MAJOR i amb posterioritat serà l'empresa la que acordi les mesures sol•licitades consistents en suspensió del contracte o reducció de la jornada, donant trasllat novament a l'autoritat laboral i als representants dels treballadors, per a la seva aprovació definitiva.


Als ERTES per FORÇA MAJOR es dóna prioritat a la reducció de la jornada sobre la suspensió del contracte


Les empreses hauran de comunicar, les persones treballadores incloses a l'ERTE; el període dins del qual es durà a terme la suspensió del contracte o la reducció de jornada dels treballadors i el nombre màxim de durada d'aquesta mesura.


EFECTES EN SEGURETAT SOCIAL

Durant la situació d'ERTE, segueix existint obligació per part de les empreses de cotitzar si bé es poden sol•licitar determinades exoneracions a les cotitzacions dels treballadors que pot arribar al 90% però sempre que assumeixi el compliment del compromís de manteniment d'ocupació durant els 6 mesos següents a la finalització de l'ERTE i realitzin activitats formatives als treballadors afectats.


PRESTACIÓ PER ATUR

Els treballadors afectes per un ERTE, rebran una prestació del 70% de la seva base reguladora durant tota la vigència de la mesura, tenint en compte les quanties màximes i mínimes de les prestacions de desocupació.


Els treballadors afectats per l'ERTE tenen dret a aquesta prestació d'atur encara que no tinguin un període mínim de cotització.