Política de Privacitat

I. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE S'ESTABLEIX EN LA Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic



En compliment del que s'estableix en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, LSSI-CE), s'informa de forma expresa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius a qui presta els serveis de la societat de la informació:

NOM / DENOMINACIÓ SOCIAL CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U.
CIF / NIF B84197300
ACTIVITAT / OBJECTE SOCIAL Consultoria
DOMICILI SOCIAL / PROFESSIONAL C/ Norias 92 - Módulo C - Planta 0 - Oficina 1, 28221 - Majadahonda (Madrid)
TELÈFON 911 390 600
FAX 911 330 491
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC contacto@cristalware.es
ADREÇA WEB www.cristalware.es
DADES D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL / RESGISTRE PÚBLIC Tomo 21.791, libro 0, folio 60, sección 8, hoja M-368438, inscripción 4



II. INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE S'ESTABLEIX EN LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. PRINCIPI D'INFORMACIÓ



En compliment del que s'estableix en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, LOPD), l'informem de forma expressa, precisa i inequívoca que les dades facilitades per vostè mitjançant els formularis a disposició amb aquesta finalitat en la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida d'aquestes, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte del tractament en els fitxers responsabilitat de CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U., degudament notificats en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i pretació de serveis derivada d'aquesta mateixa.


Així mateix, en compliment al que s'estableix en la esmentada LOPD i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic( d'ara endavant, LSSI-CE), l'informem que les seves dades poden tenir com a finalitat enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat mitjançant el telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònics equivalents.


Igualment, l'informem que les seves dades seran cedides en tots els casos que sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o donat els casos autoritzats per una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels seguents casos:
a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d'un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari amparat per aquesta norma;
b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessàries perquè el responsable del tractament cumpleixi un deure que imposi la mateixa norma.



2. PRINCIPI DEL CONSENTIMENT


El consentiment per al tractament de les seves dades amb finalitats descrites en l'apartat anterior es dóna per prestat mitjançant la marcació de la casella corresponent habilitada per aquest efecte en la nostra pàgina web.



3. CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL.LICITADES


La complimentació de tots i cada un dels camps que apareixen en els formularis destinats a aquest efecte en la nostra pàgina web tenen caràcter obligatori(en cas contrari, es mostraran marcats amb un asterisc els camps que tinguin caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seves dades comporta la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que són necessaris per a la prestació de serveis derivats d'aquesta mateixa



4. PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES


El destinatari del servei serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U. de bona fe com a simple prestador del servei


En el supòsit que el destinatari del servei faciliti dades errònies o de terceres persones sense intercedir en el seu consentiment, respondrà personalment davant CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U., els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dades i, en aquest cas, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d'aquesta circumstància.


CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U. no recull dades de persones menors de catorze anys mitjançant la seva pàgina web. En el supòsit que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades mitjançant els formularis habilitats per tal efecte en la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida d'aquests, es procedirà a la seva destrucció immediata en el mateix moment que es tingui coneixement d'aquesta circumstància.


Amb l'objectiu de donar compliment a l'establert en l'article 4,3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U., els canvis que es produeixin en les seves dades, de forma que tinguin resposta amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.



5. PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES


CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i el deure de preservar-les i adoptar totes les mides d'indole tècniques i organizatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, amb el coneixement de l'estat de la teconologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que s'exposen, ja sigui amb procedència de l'acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.



6. EXERCICI DE DRETS


El compliment del que s'estableix en la LOPD i el Reial Decret 1720/200, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta llei, el destinatari del servei pot exercir, en qualsevol moment, els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.



7. RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT


El responsable del fitxer o del seu tractament és CRISTALWARE CONSULTING SERVICES S.L.U, amb adreça a efectes de notificacions a C/Norias 92-Módulo C-Planta 0-Oficina1, 28221 - Majadahonda (Madrid).

Utililitzem cookies pròpies i de tercers, analitzant els seus hàbits de navegació en la nostra pàgina web, amb la finalitat de garantir la qualitat, seguretat i millora dels serveis que s'ofereixen. En cas que l'usuari no manifesti expressament l'acceptació o no de la instal.lació de les cookies, però continuï fent ús de la nostra web, s'entèn que ha donat el seu consentiment, informat expressament de la possibilitat de bloquejar o eliminar les cookies instal.lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador. Pot rebre més informació al respecte consultant la nostra "Política de Cookies". Acceptar