PRESTACIÓ PER CESSI D'ACTIVITAT DEL TREBALLADOR AUTÒNOM

DEFINICIÓ

Com una de les prestacions a que té dret un treballador autònom o per compte propi, és el que s'anomena la prestació per cessament d'activitat, mal anomenada “aturada d'autònom”, que no té res a veure amb les prestacions extraordinàries per cessament d’activitat aprovades durant la pandèmia i que han tingut una durada limitada.


Aquesta prestació per cessament d’activitat té caràcter d’obligatorietat per a tots els treballadors autònoms, una vegada cessat en la seva activitat de forma definitiva o temporal.


REQUISITS

Perquè l'autònom tingui dret a aquesta prestació per cessament d'activitat ha de reunir els requisits següents:

  • Estar en el moment del cessament d’activitat tant afiliat com en alta davant la Seguretat Social (INSS).
  • Sol•licitar la baixa en el règim especial de treballadors autònoms (RETA), a causa del cessament de la seva activitat.
  • També té que haver tingut un període mínim de cotització de 12 mesos.
  • Ha d’estar en una situació legal contemplada per al cessament d’activitat.
  • També el treballador autònom ha d’estar al corrent del pagament de les quotes d'autònoms o bé les aboni en el termini de 30 dies des de la seva sol•licitud.

SITUACIONS LEGALS DEL CESSAMENT D’ACTIVITAT

Només quan el treballador autònom es troba en les situacions següents, té dret a percebre aquesta prestació:


1. Que hagi de tancar la seva activitat per motius econòmics, productius, organitzatius o tècnics que impedeixin seguir amb el negoci, havent de tancar l’activitat o cedir- la a un tercer. Perquè es pugui donar aquestes circumstàncies el treballador autònom ha d'acreditar l'existència de pèrdues econòmiques de l'activitat durant un any complet, ha d'acreditar que són superiors al 10% dels ingressos obtinguts o que hi hagi una declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l’activitat.


2. Que hi hagi una FORÇA MAJOR que obligui al cessament de les activitats.


3. Que hagin perdut la llicència administrativa necessària per a la seva activitat empresarial o professional.


PROCEDIMENT DE SOL.LICITUD

La prestació per cessament d’activitat, s’ha de sol•licitar a la Mútua laboral a la qual obligatòriament ha d’estar adherit el treballador autònom, dins del mes següent a la situació del cessament de l’activitat.


DURADA DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA

El treballador autònom rebrà aquesta prestació segons el període cotitzat durant els 48 mesos anteriors a la situació del cessament d’activitat, segons l’escala següent.


Mesos cotitzats Durada
De 12 a 17 mesos 4 mesos
De 18 a 23 mesos 6 mesos
De 24 a 29 mesos 8 mesos
De 30 a 35 mesos 10 mesos
De 36 a 42 mesos 12 mesos
De 43 a 47 mesos 16 mesos
Con 48 mesos 24 mesos

QUANTIA DE LA PRESTACIÓ

El treballador per compte propi o autònom, rebrà una prestació del 70% de la base reguladora (mitjana de les bases de cotització durant els 12 mesos anteriors).


Si bé s'estableix una quantia mínima i màxima següent:


  • mínima del 107% o del 80% de l'IPREM segons tingui fills o no al seu càrrec.
  • màxima del 175% de l'IPREM, llevat que tingui 1 o més fills en aquest cas la quantia serà del 200% o 225%