AVANTATGES PER A LA COMUNITAT

Realització d'escrits que no comportin conflicte d'interessos contra el Banc Sabadell ni la comunitat

Assesorament en totes les matèries del dret

Cobertura fiscal amb suport i realització d'impostos

Reclamacions a tercers: asseguradores, companyies telefòniques, etc.

EN MATÈRIA DE LLEI DE PROPIETAT HORITZONTAL I COMUNITATS DE PROPIETARIS

 • Informació sobre obres que es poden realitzar en l'immoble (amb indicació de quins afecten als elements privatius del seu immoble i quins afecten als elements comuns).
 • Informació sobre les activitats que es poden considerar com a molestes, insalubres, nocives o perilloses, (com ara sorolls causats per altres veïns, música a elevat volum) i del procediment a actuar en aquests casos.
 • Informació sobre les obligacions dels propietaris en matèria de Propietat Horitzontal, així com d'aquelles obres que estan obligades en el seu immoble.
 • Informació sobre procediment de nomenament del president i altres càrrecs en relació amb la Comunitat de Propietaris, funcions i responsabilitats dels mateixos.
 • Informació sobre procediment per la convocatòria de Junta de Propietaris.
 • Informació sobre règim de majories i quòrum exigits per a la validesa d'adopció d'acords per a la Comunitat de Propietaris.
 • Informació sobre les funcions de la Junta de Propietaris, i acords que necessàriament s'han de sotmetre a la seva aprovació.
 • Informació sobre requisits i procediment per a la convocatòria de la Junta de Propietaris tant Ordinària com Extraordinària.
 • Informació sobre el procediment per a impugnar acords adoptats per la Junta de Propietaris.

*Informació sobre procediment per reclamar deutes a propietaris morosos

EN MATÈRIA D'ARRENDAMENTS URBANS

 • Assessorament en relació amb el tipus de contracte d'arrendament a efectuar que pugui resultar més beneficiós (amb indicació de les implicacions fiscals que pugui suposar cada un d'ells).
 • Informació o assessorament sobre qüestions essencials de l'arrendament (com duració mínima prevista a la Llei, pròrroga obligatòria del contracte, possibilitat d'evitar la pròrroga per necessitat d'utilitzar l'habitatge, obres que ha de realitzar l'arrendador i les que ha de realitzar l'arrendatari, possibilitat de desistiment del contracte, etc).
 • Informació sobre fiança en el contracte d'arrendament i forma de dipòsit de la mateixa davant la comunitat autònoma corresponent.
 • Elaboració del contracte d'arrendament que més s'assembli al que pretén les parts i de conformitat amb els acords a que hagin arribat.
 • Informació sobre obligacions fiscals derivades del contracte d'arrendament en especial en relació amb els contractes d'arrendament per a ús diferent d'habitatge, amb realització quan procedeixi dels tràmits següents:
  • Assessorament sobre l'alta censal de l'arrendador davant d'Hisenda, així com en el règim general d'IVA i la seva obligació de presentació trimestral.
  • Assessorament sobre l'alta censal de l'arrendatari davant d'Hisenda en quant a l'obligació de presentar declaracions trimestrals i anuals en matèria de retencions per arrendaments.
  • Informació de com s'han d'elaborar les factures corresponents amb la repercussió dels impostos corresponents.
 • Assessorament en relació amb qualsevol incidència que pugui produir-se durant la vigència del contracte (impagament de rendes, subrogacions, etc.).

*Elaboració del document d'extinció del contracte d'arrendament quan per mutu acord de les parts es procedeixi a la finalització o resolució del mateix

AVANTATGES PER TENIR LLOGAT UN PIS O LOCAL

Assessorament pel tipus de contracte d'arrendament a efectuar que sigui més idòni, beneficiós i elaboració del contracte.

Assessorament sobre qüestions essencials de l'arrendament: durada mínima prevista a la Llei, pròrroga obligatòria del contracte, possibilitat d'evitar la pròrroga per necessitat de l'habitatge, obres que ha de realitzar l'arrendador i/o l'arrendatari, possibilitat de desistiment del contracte, etc.

Informació sobre fiança en el contracte d'arrendament i forma de dipòsit de la mateixa davant la comunitat autònoma corresponent./p>

Assessorament pel que fa al tipus de contracte d'arrendament a efectuar que pugui resultar més beneficiós des del punt de vista fiscal.

Informació sobre obligacions fiscals derivades del contracte d'arrendament en especial en relació amb els contractes d'arrendament per a ús diferent d'habitatge, amb realització quan procedeixi dels tràmits següents:

 • Assessorament sobre l'alta censal de l'arrendador davant d'Hisenda, així com en el règim general d'IVA i la seva obligació de presentació trimestral.
 • Assessorament sobre l'alta censal de l'arrendatari davant d'Hisenda quant a l'obligació de presentar declaracions trimestrals i anuals en matèria de retencions per arrendaments.
 • Informació de com s'han d'elaborar les factures corresponents amb la repercussió dels impostos corresponents.

Reclamacions a tercers: asseguradores, companyies telefòniques, etc.

Assessorament en relació amb qualsevol incidència que pugui produir-se durant la vigència del contracte (impagament de rendes, subrogacions, etc.).

Elaboració de tot tipus d'escrits i requeriments que no comportin conflicte d'interessos i que tinguin caràcter extrajudicial.

Elaboració del document d'extinció del contracte d'arrendament quan per mutu acord de les parts es procedeixi a la finalització o resolució del mateix.

ASSESSORAMENT EN LA RENDA DE PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

 • Telèfon 900 gratuït d'accés al servei

 • Assessorament en matèria fiscal: impostos, declaració de la Renda, fiscalitat en compravenda d'habitatges, plans d'estalvi, herències, patrimoni, autònoms, petites empreses, impostos periòdics i anuals, pagaments fraccionats a Mòduls i Estimació Directa, IVA, retencions, recàrrecs d'equivalència, etc.

 • Proactivitat: a més de la resolució de consultes, s'informarà el client de forma proactiva sobre aquells aspectes fiscals més rellevants que siguin de la seva aplicació i les mesures que cal adoptar per minimitzar l'erosió fiscal.

 • Novetats legislatives, Calendari en matèria fiscal, Consultes d'Impostos (IRPF, IVA, IBI, …)

 • Informació sobre exempcions, deduccions i bonificacions fiscals i laborals

 • Orientació a les actuacions davant les diferents administracions

 • Resolució de dubtes sobre nòmines, retencions, liquidacions i indemnitzacions

 • Assessorament fiscal per a expatriats i impatriats.

IRPF

SERVEIS

MATÈRIA GENERAL

 • Assessorament i informació sobre qualsevol consulta plantejada en qualsevol branca del Dret (Civil, Dret de Família, Dret Immobiliari, Dret Laboral, Dret Penal, Dret Mercantil, Dret Administratiu, etc.).

 • Estudi de tot tipus de documentació que sigui necessària per a la correcta resolució i assessorament en la consulta plantejada.

 • Realització d'escrits que siguin necessaris davant l'Administració i que no tinguin caràcter judicial (com a recursos de reposició, recursos d'alçada, escrits d'al·legacions, etc.).

 • Realització d'escrits i / o requeriments que siguin necessaris dirigits a particulars o societats mercantils.

MATÈRIA FISCAL

 • Assessorament en relació amb qualsevol qüestió plantejada en aquest àmbit i amb relació a qualsevol impost o tribut (IRPF, IVA, Impost de Successions i Donacions, Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Natura Urbana, etc).

 • Assessorament sobre qualsevol notificació rebuda pel contribuent en relació amb qualsevol procediment incoat per l'Administració (com a liquidacions provisionals, propostes de liquidació, expedients sancionadors, etc.).

 • Elaboració dels corresponents escrits d'al•legacions, recursos i reclamacions economicoadministratives que escaigui presentar (amb exclusió en tot cas de la via judicial o contenciós administratiu).

 • Anàlisi i elaboració de planificació fiscal adequada per al beneficiari per aconseguir el màxim estalvi fiscal per a ell mateix.

 • Anàlisi i revisió dels rebuts o impostos que hagi rebut el beneficiari i comprovació de si aquests són correctes (per exemple, Impost sobre Béns Immobles, taxes administratives, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, etc).

Utililitzem cookies pròpies i de tercers, analitzant els seus hàbits de navegació en la nostra pàgina web, amb la finalitat de garantir la qualitat, seguretat i millora dels serveis que s'ofereixen. En cas que l'usuari no manifesti expressament l'acceptació o no de la instal.lació de les cookies, però continuï fent ús de la nostra web, s'entèn que ha donat el seu consentiment, informat expressament de la possibilitat de bloquejar o eliminar les cookies instal.lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador. Pot rebre més informació al respecte consultant la nostra "Política de Cookies". Acceptar